Úvod

Projekt je výsledkom existujúceho pracovného vzťahu, ktorý funguje v súvislosti s ďalším rozvojom referenčného podniku vo výstavbe, zužitkujúceho rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie, nachádzajúceho sa na Slovensku v Kolárove. Vzhľadom na miestne podmienky, zužitkovanie odpadov vznikajúcich v regióne spojená s ich energetickým využitím je v súlade so snahou vyriešiť problém nakladania s odpadom, zužitkovania odpadu a energetického zásobovania na regionálnej úrovni.

Projekt je sústredený na vývoj inovatívnej technológie, ktorá zužitkuje miestny komunálny a poľnohospodársky odpad na jednom mieste, a tým poskytuje prínosy pre životné prostredie.

V rámci projektu sa vykonáva prostredníctvom spoločnej realizácie:

  • Surovinové skúšky, stanovenie receptúr na základe materiálových laboratórnych skúšok, zostrojenie termolýzneho referenčného reaktora fungujúceho na princípe pyrolýzy, meranie a kontrola emisných hodnôt reaktora
  • Vývoj doplnkových/obslužných elementov pyrolyzéra, – ako drviaco-miešaco-dávkovacieho zariadenia, a zvyšovanie funkčnej účinnosti reaktora pomocou materiálových skúšok a zdokonaľovaním systému
  • Spojenie pyrolyzéra s obslužnými zariadeniami a vykonanie spoločných meraní a nastavení
  • Projektový marketing, usporiadanie zahajovacej a záverečnej konferencie
  • Publikácia výsledkov

Výskumno-vývojovým elementom projektu je to, že pyrolýzny reaktor spolu s pripojeným obslužným zariadením bude schopný prijímať a zužitkovať komunálny, lesnícky a poľnohospodársky odpad súčasne. Táto technológia ponúka riešenie na jednej strane na nakladanie s odpadom na regionálnej úrovni, súčasne s tým vyrobená elektrická energia prispeje k úspore nákladov. Výsledok projektu bude mať vplyv v nasledujúcom období na celý mikroregión.

Uskutočnené výsledky budú môcť využívať cieľové skupiny, ako: začínajúci malí a strední podnikatelia, miestne samosprávy, podnikatelia v poľnohospodárstve. Realizácia projektu – vyhotovenie pyrolyzéra, môže slúžiť príkladom k zostrojeniu a aplikácii ďalších termolýznych reaktorov, prispieva k riešeniu nakladania s odpadom v mikroregióne, zníži energetickú závislosť malých podnikov a obcí.

Informačná brožúra EnviroVid (PDF)

Božúra – TSÚP (PDF)