Naše činnosti

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sa stala úspešným žiadateľom o finančný príspevok a dňa 01.10.2012  začala realizáciu projektu s názvom: „Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladék keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése / Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov“.

Identifikačné č. opatrenia: HUSK/1101/1.2.1 Podpora aktivít na spoločný rozvoj vedy, výskumu a inovácií, a spoločné využívanie prostriedkov a zdrojov prostredníctvom rozvoja infraštruktúry a spoločných výskumných projektov

Názov projektu: Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov

Krátky názov: EnviroVid

Maďarský partner: Enviro-Pyro Hungary Nonprofit korlátolt Felelősségű Társaság

Projektoví partneri: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky VM MGI

Výška podpory (zdroje ERDF): 828 731, 81 EUR

Projekt je výsledkom existujúceho pracovného vzťahu, ktorý funguje v súvislosti s ďalším rozvojom referenčného podniku vo výstavbe, zužitkujúceho rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie, nachádzajúceho sa na Slovensku v Kolárove. Vzhľadom na miestne podmienky, zužitkovanie odpadov vznikajúcich v regióne spojená s ich energetickým využitím je v súlade so snahou vyriešiť problém nakladania s odpadom, zužitkovania odpadu a energetického zásobovania na regionálnej úrovni.

Všeobecným a komplexným cieľom projektu je vyriešenie problémov okolo nakladania s odpadmi na miestnej/regionálnej úrovni a zároveň riešenie problému energetickej závislosti regiónu. Špecifickým cieľom projektu je vývoj kontinuálneho kombinovaného drviaco-miešaco- dávkovacieho zariadenia a vývoj pyrolýzneho reaktora, ktoré dokážu zužitkovať naraz komunálny aj poľnohospodársky rastlinný a lesnícky odpad.

V rámci projektu bol vytvorený projektový tím pozostávajúci z projektovej manažérky, Bronislavy Horváthovej, na maďarskej strane túto rolu predstavuje pán Zoltán Sumegi a finančného manažéra, Adriána Horvátha a na maďarskej strane pani Guzli Piroska. Projektový tím spolupracuje spoločne so všetkými projektovými partnermi  pri zabezpečovaní celej realizácie projektu, pričom v každom monitorovacom období je zrealizovaných niekoľko neoficiálnych stretnutí.

Na prvých dvoch spoločných stretnutiach sa maďarský a slovenský partneri dohodli, že využívajúc svoje duševné a technické kapacity sa budú spoločne podieľať na vývoji termolýzneho reaktora a obslužných zariadení, ktorý bude schopný zužitkovať naraz poľnohospodársky a organický komunálny odpad. Spoločné dielo potom bude možné využiť v obidvoch krajinách. Na ďalších jednaniach boli upresnené detaily úloh a rozdelené medzi partnermi podľa ich kapacít, na laboratórne merania boli vyzvaní ďalší dvaja partneri, t.j. TSUP a VM MGI.

V rámci projektu prebiehala realizácia aktivít prvého štvormesačného obdobia, koniec ktorého bol v januári 2013, kedy bola podaná prvá monitorovacia správa na úrovni partnera na  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V tomto monitorovacom období, dňa 15.11.2012 sa v priestoroch Priemyselného parku Štúrovo, a.s. uskutočnila otváracia konferencia projektu, v rámci ktorej boli zúčastneným predstavené hlavné ciele a zámery projektu, ako aj jednotliví projektoví partneri.

V rámci zabezpečenia publicity projektu bola zabezpečená informačná tabuľa k projektu cezhraničnej spolupráce a následne bola umiestnená v mieste realizácie projektu – v Kolárove, v mestskej časti Částa.

Proces verejného obstarávania, ktoré malo byť v tomto období vyhlásené, má omeškanie z dôvodu oneskoreného dodania parametrov drviaco-miešaco-dávkovacieho zariadenia, v dôsledku čoho spoločnosť nebola schopná ukončiť vypracovanie súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania.