Partneri

ENVIRO-PYRO HUNGARY Nonprofit Kft.

Spoločnosť Enviro-Pyro Hungary Kft. bola založená v septembri 2011 s tým cieľom, aby spoluúčinkovala na vývoji zariadenia slúžiaceho na energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej biomasy. viac informácií

Green Energy Storage Consulting, n.o.

Nezisková organizácia Green Energy Storage Consulting, n.o., so sídlom: Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO: 45735417, vznikla dňa 17.2.2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“). viac informácií

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106 v Rovinke, (ďalej len TSÚP) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. viac informácií

NAIK Mezőgazdasági Gépesítési IntézetI

Spoločnosť NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet sa zaoberá v prvom rade skúšaním, vývojom energetických nosičov a energetických systémov poľnohospodárskeho pôvodu. Jedným z jej hlavných výskumných a vývojových programov je technologický vývoj procesov splyňovania a pyrolýzy v rámci  termochemického rozkladu palív na báze drevných a rastlinných biomás. viac informácií