Green Energy Storage Consulting, n.o.

Nezisková organizácia Green Energy Storage Consulting, n.o., so sídlom: Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO: 45735417, vznikla dňa 17.2.2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Green Energy Storage Consulting, n.o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

  • poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energii,
  • organizačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energii,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie viacjazyčných zdrojov informácii a podpora vzájomného porozumenia komunít,
  • podpora aktivít pri príprave plánov, štúdii a organizovanie školení v oblasti obnoviteľných zdrojov energii.

Hlavným cieľom Green Energy Storage Consulting, n.o je najmä:

poskytovanie vedecko-technickej a informačnej služby, služby v oblasti výskumu, vývoja a obnoviteľných zdrojov energie. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami. Za týmto účelom bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie a to predovšetkým na vyššie uvedené činnosti.

www.gesc.sk