Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106 v Rovinke, (ďalej len TSÚP) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Základným poslaním TSÚP SKTC-106 Rovinka je podpora realizácie technickej politiky v agropotravinárskom sektore v oblasti exploatácie poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov cestou ochrany spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami a vedeckovýskumnými a ostatnými odbornými činnosťami smerujúcimi k udržaniu a tvorbe efektívych a enviromentálnych výrobných technológií.
Hlavnou činnosťou ústavu podľa zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR a autorizačných oprávnení udelených od ÚNMS SR a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru je:

  • Skúšanie, certifikácia určených výrobkov v komodite poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke stroje, malá a záhradná mechanizácia.
  • Odborné a špecializované služby v rámci skúšania a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru.
  • Vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a biodiverzity.
  • Technicko-normalizačná činnosť.
  • Zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky.

http://www.tsup.sk
Protokol o skúškach č. 120/2015 (.pdf)  protokol o skuskach 120 2015