NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Spoločnosť NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet sa zaoberá v prvom rade skúšaním, vývojom energetických nosičov a energetických systémov poľnohospodárskeho pôvodu. Jedným z jej hlavných výskumných a vývojových programov je technologický vývoj procesov splyňovania a pyrolýzy v rámci termochemického rozkladu palív na báze drevných a rastlinných biomás.

Prvoradým cieľom spoločnosťou realizovaných úloh v rámci aplikovaného výskumu a vývoja orientovaných na prax je skúšanie obnoviteľných nosičov energie a zariadení zužitkujúcich obnoviteľné energie, resp. zostavenie technických a kvalitatívnych požiadaviek na podporu ich zužitkovania.

Centrum disponuje akreditovaným energetickým skúšobným laboratóriom, ktoré má dve hlavné oblasti činnosti. Za prvé je to energetické a ekologické skúmanie spaľovacích systémov s využitím pevných palív z biomás, za druhé energetické skúšky a skúšky kvality pevných palív vyrobených z biomás. Úlohou centra stanovenou v projekte je – opierajúc sa o skúsenosti – testovanie emisných hodnôt pyrolýzneho reaktora.

http://www.fvmmi.hu/
Správy:

FINAL REPORT – NAIK MGI (PDF)